Spread the love and share our page with your friends
Ster, Master Getallen, Dubbele-Getallen
Master Getallen

Master Getallen (Ook bekend als Meester of Hoek Getallen) zijn getallen die veel krachtiger zijn dan alle andere getallen, en dus ook naar een zekere verantwoordelijkheid verwijzen. Deze Master Getallen verwijzen altijd naar een dienende opdracht. De 11, 22 en de 33 zijn de Master Getallen die echte power hebben.

Met de 1, 2 en 3 kun je een driehoek (Master getallen/Hoek getallen) maken. Dat kan niet met de getallen 44, 55, 66, 77, 88 en 99, daardoor zijn deze veel minder krachtig. Hieronder kun je je geboortedatum invullen en dan berekend onze calculator je getal. Dit getal geeft aan of je een Master Getal hebt (11, 22 of 33). Heb je een ander getal dan kun je de uitleg verderop op deze pagina vinden.

Bereken je mastergetal

Nummer 11 Master Getallen, Dubbele-getallen

Master Getallen 11

Inspiratie

Master getallen 11 beschikt over intuïtie en geestelijk inzicht. Dit getal is vol vuur, zeer doelbewust en over het algemeen inventief en idealistisch. De 11 is tegelijkertijd een dromer en veelal een mysticus, hij draait er niet omheen en gaat recht op z’n doel af! Het Master getal 11 is in staat dynamische krachten te ontwikkelen en heeft inzicht, intuïtief begrip, leiderscapaciteiten en het vermogen snel een beslissing te nemen.

Houdt van schoonheid, van muziek, poëzie en andere vormen van kunst. Hij vertoeft graag in gezelschap van mensen die geestelijk een stimulerende werking op anderen hebben. Het Master getallen 11 kan zelf een bron van inspiratie voor anderen betekenen.

De 11 beschikt over grote macht en kracht. Hanteert men dit niet bijzonder voorzichtig, dan komen al snel de negatieve zijden van dit cijfer naar voren. Het is dan onpraktisch, men leeft er wat doelloos op los. Een negatieve 11 kan behoorlijk gierig en jaloers zijn, lui en totaal gebrek aan begrip vertonen. Is ook in staat anderen hun wil op te leggen, kan ook fanatiek zijn, hoogmoedig, oneerlijk en ‘duivels’ optreden.

Nummer 11 Master Getallen, Dubbele-Getallen

De opdracht voor de 11

De opdracht voor het master getal 11 is: de mensheid volkomen “onzelfzuchtig” te dienen. Belangrijk is ook om als 11 stevig aan eigen idealen vast te houden opdat ze niet verloren zouden gaan in deze materialistische wereld. Deze vibratie ontwikkelt de grootste plannen die tot ongelooflijke resultaten kunnen leiden.

Hier is een sprake van kracht en macht op elk niveau, inzicht in de menselijke aard, doelgerichtheid en morele verheffing. Een 11 heeft organisatietalent, een ontwikkelde intuïtie en beschikt over tact en kundigheid. De 11 is de mensen welgezind, houdt van reizen, bekwaamheid en samenwerking. Oudere zielen leven eerst de levenscyclus 2, 4 en de 6 uit eer men tot de hoge vibraties komt.

Nummer 22 Master Getallen, Dubbele-Getallen

Master Getallen 22

De bouwmeester

Deze vibratie ontwikkelt grootse plannen die tot ongelooflijke resultaten leiden. Je wordt geïnspireerd door visioenen die je daarna in praktijk weet te brengen. Hier is sprake van kracht en macht op elk niveau, inzicht in de menselijke aard, doelgerichtheid en morele verheffing.

Je hebt organisatietalent, een haarfijn ontwikkelde intuïtie en je beschikt over tact en kundigheid. Je bent de mensen welgezind, houdt van reizen, bekwaamheid en samenwerking. Hanteer je dit getal in zijn meest positieve zin, dan kan je je op elk terrein de positie van een meester analist verwerven.

Een negatieve 22 uit zich in een bombastische taak, hij klopt zichzelf voortdurend op de borst en bewandelt allerlei slinkse wegen om zoveel mogelijk geld te verdienen. Is onverschillig en een dienst bewijzen aan andere mensen wordt met grote tegenzin gedaan. Een negatieve 22 lijdt niet zelden aan een minderwaardigheidscomplex, is wraaklustig en vervalt vaak tot zwarte magie en misdadige praktijken.

Het is aan de persoon zelf om uit te maken of en hoe de grote macht en kracht van dit getal gebruikt wordt, alles kan (in zekere mate) in positieve of negatieve zin aangewend worden.

Nummer 22 Master Getallen, Dubbele-Getallen

De opdracht voor de 22

De opdracht voor het master getal 22 is: Net zoals voor het master getal 11 staat de opdracht ook hier hoofdzakelijk in het teken van de mensheid onzelfzuchtig te dienen.

Nummer 33 Master Getallen, Dubbele-Getallen

Master Getallen 33

Geestelijk bewustzijn, kracht en macht

Het Master Getal 33 is het krachtigste en machtigste van alle getallen en betekent bewuste geestelijke dienstbaarheid. Het is Liefde in de Goddelijke zin van het woord, wat dit betreft kent het geen grenzen. Absolute verdraagzaamheid, geduld en begrip. Het in praktijk brengen van Universele wetten van harmonie

De dienstbaarheid aan de mensen op het hoogste niveau met uitschakeling van elke vorm van eigenbelang, onthechting aan het materiële, dat is de 33. Dit master getal kan de hoogste graad geestelijk bewustzijn bereiken en bijna altijd is er sprake van ongelooflijke psychische kracht en grote kundigheid.

Er is maar weinig dat niet binnen het bereik van een 33 ligt en hoe geweldig die kracht en macht wordt gebruikt is afhankelijk van de ziel die aan deze vibratie beantwoord. De hoge vibraties komen niet eerder tot uiting eer de ziel helemaal de cyclus van de getallen 2, 4, 6 en 8 doorlopen heeft. De gaven van de 33 gaat samen met een zeer grote verantwoordelijkheid voor de mens, het brengt eenheid tussen de stoffelijke (het aardse lichaam) en de spirituele wereld.

De negatieve aspecten van de 33 zijn dezelfde als die van de 6, maar dan geïntensiveerd en daardoor veel destructiever. Een negatieve 33 kan vol angst complexen zitten en ontzettend piekeren. De neiging een bemoeial te worden, bekrompen, afhankelijk een veel te behoudend. Een negatieve 33 kan cynisch zijn, egoïstisch, wantrouwig, een huis tiran, jaloers en vol misplaatst medelijden waar niemand iets aan heeft.

Het getal 6 moet zich ervoor behouden een te grote bezitsdrang ten toon te spreiden. Aangezien alleen oude en zeer ervaren zielen met dit Master getal ‘gezegend’ worden, manifesteren de negatieve eigenschappen zich maar zelden. Iemand die hiertoe toch vervalt, komt meestal vrij snel van zijn dwalingen terug.

Nummer 33 Master Getallen, Dubbele-Getallen

De opdracht voor de 33

De opdracht voor het Master getal 33 is: De 33 moet trachten volledig tot het besef te komen dat de persoon in kwestie inderdaad over een “meester ziel” beschikt en daarmee over enorme macht, kracht en kundigheid. Terzelfder tijd moet die persoon ervan doordrongen zijn dat dit een zeer grote verantwoordelijkheid op zijn schouders legt, dat gaat namelijk samen met deze gaven.

Enkelvoudig Master Getal, Dubbele-Getallen

Het enkelvoudige Master Getal

Voor alle Master getallen (11, 22 en 33) geldt dat indien men niet de “spirituele” weg bewandeld het “gewone” getal wordt uitgeleefd. De meeste mensen leven overigens het gewone getal uit in plaats van een master (hoek) getal. Een lijst met de betekenis van de gewone getallen zijn hieronder te vinden.

Nummer 0 Master Getallen, Dubbele-Getallen

Getal 0

Het vrouwelijke, het onbewuste, het absolute of verborgene, alomvattend heid. Oneindigheid, de leegte, de niet-gemanifesteerde, onnoembare en onbekende leegte waaruit de verscheidenheid van het leven werd geschapen en het uiteindelijk naar terugkeert

Nummer 1 Master Getallen, Dubbele-Getallen

Getal 1

Een begin, het eerste, oorsprong, het fundament van het bestaan. De oorspronkelijke, ongedeelde eenheid, die het begin symboliseert. De 1 staat alleen, op zichzelf en meestal op een vooruitgeschoven post. Hij is de initiatiefnemer, de schepper, de pionier, een mens die waarlijk onafhankelijk is en die getuigt van individualiteit, originaliteit en voortvarendheid.

Hij geeft het tempo aan, is de leider, de dirigent. Dit is het getal van de activiteit, het aansporen, de wilskracht, het initiatief, de bezit drang, de macht en de inventiviteit. Hij bezit moed, gelooft in zichzelf en in zijn ideeën, wenst anders te zijn dan anderen, meester over zijn eigen geest en levensstijl. Handelt snel en is intelligent, kan een baanbreker zijn en komt in opstand tegen het gezag van anderen.

In negatieve zin vertegenwoordigt het getal 1 iemand die graag alles uitstelt, koppig is, lui afhankelijk, zelfzuchtig en zwak van karakter. Zo iemand neigt tot egoïsme, werkt remmend op anderen, is tiranniek en dol op tegenspreken. Hij probeert altijd de baas te spelen en loopt over iedereen heen. Het grootste gevaar dat de 1 bedreigt is egocentriciteit. Wat de 1 in de eerste plaats dient te ontwikkelen is een vriendelijke houding en een grote interesse ten aanzien van zijn medemensen.

Te leren: Vriendelijkere houding en grotere interesse t.a.v. anderen.

Nummer 2 Master Getallen, Dubbele-Getallen

Getal 2 

Deze energie duidt op verbinding, samenwerking, liefde, huwelijk of scheiding. De 2 is zeker niet iemand die de eenzaamheid verkiest, integendeel het gezelschap van anderen, het erbij horen is voor de 2 min of meer onontbeerlijk. Ook is deze dikwijls geïnteresseerd in occulte zaken.

Heeft veel Liefde te geven en wenst anderen van dienst te zijn, is tactvol, charmant, ontvankelijk, zachtmoedig, zeer gevoelig, sensitief en ijverig. Houdt van orde en netheid en heeft oog voor details. Kan zeer analytisch te werk gaan en streeft naar evenwicht dat tot stand is gekomen door het opheffen van tegenstellingen. Hij past zich over het algemeen makkelijk aan, is bescheiden, geduldig, vriendelijk en houdt van muziek.

De negatieve 2 is onverschillig, zorgeloos, ontevreden en over- gevoelig. Hij heeft weinig karakter, intimideert anderen en zit vol kritiek. Gebrek aan moed, is verlegen, chagrijnig, humeurig en opvliegend. Kan mokken, geniepig en wreed zijn. Pessimisme en liegen zijn ook nog enkele onplezierige eigenschappen die onder het getal 2 kunnen vallen. Het getal 2 moet de waarde van discipline leren kennen, moeten trachten om meer positieve levenshouding op te bouwen en zich een doel kiezen om dit daarna met overtuiging en kracht na te streven.

Te leren: Discipline, positievere levenshouding, een doel nastreven.

Getal 3 Master Getallen, Dubbele-Getallen

Getal 3

De 3 heeft grote behoefte aan zelfexpressie en uit zich vaak op kunstgebied, door literaire prestaties of op amusements terrein. In de grond is het getal 3 opgebouwd uit drie delen: fysiek, verstandelijk en geestelijk. Deze treden meestal naar buiten in de vorm van verbeeldingskracht, intellect en intuïtie.

De 3 praat graag en gebruikt daarbij niet enkel zijn mond maar ook de handen. Hij houdt van het leven en piekert zelden, ook hij is van nature optimist. Vertegenwoordigt jeugd, geluk, verbeeldingskracht, inspiratie, talent en charme. Getuigt van goede smaak, is vriendelijk, liefhebbend, populair en innemend, gevoelig, intelligent en een gulle gastheer of -vrouw. Houdt van dansen, van kleuren, van alles wat mooi is en heeft gevoel voor maat.

Een negatieve 3 is dreinerig, extravagant, ijdel, oppervlakkig, te kritisch, jaloers, spilziek, onverdraagzaam en onbeduidend. Heeft neiging tot roddelen en je kan zeer hypocriet zijn. Maakt zich zorgen om niets en voelt zich voortdurend ten onrechte in zijn trots gekwetst en is bovendien nogal laf.

Een 3 heeft voortdurend behoefte zijn gevoelens te uiten, en loopt het gevaar door dat vele geklets de naam te krijgen van een vervelende zeurpiet die nergens meer welkom is. Hij zegt wat ie wil, op het moment dat hij dat wil en weet van geen ophouden, denkt daarbij absoluut niet aan anderen! De 3 moet zelfbeheersing en geduld ontwikkelen, hij moet zich beter leren concentreren.

Te leren: Zelfbeheersing, geduld en concentratie ontwikkelen.

Getal 4 Master Getallen, Dubbele-Getallen

Getal 4

Het getal 4 is praktisch, geduldig, nauwgezet, correct en betrouwbaar. Het heeft uithoudingsvermogen, is spaarzaam en kan goed organiseren. Het is behoudend, loyaal, geweten vol, stipt, energiek en over het algemeen een uitstekend werknemer. Hij is een harde werker, logisch denkend, analytisch, zowel geestelijk als lichamelijk altijd bezig en is accuraat.

De 4 heeft oog voor detail en verhoudingen, is toegewijd, vaderlandslievend en waardig, weinig emotioneel, betrouwbaar en houdt van zaken waarbij men zich moet concentreren. Is ervan overtuigd dat men voor alles wat men wil bereiken hard moet vechten.

De negatieve 4 kan heel makkelijk tot kleingeestigheid vervallen. Dan voelt hij zich geremd en wordt een ploeteraar. Zijn optreden is bruut en wreed, hij is vulgair, jaloers, koud, streng en saai. Kan zich verliezen in onbenulligheden, wordt kortaf, gewelddadig, ongevoelig en destructief. Zit vol haatgevoelens en dierlijke instincten. Een 4 moet ervoor waken niet in het slop te raken en dus meer op de vrolijke kant van het leven te richten. Leer wat verdraagzamer te zijn, klamp je niet vast aan een overleefde standpunten en stel je geest open voor het nieuwe.

Te leren: Verdraagzaamheid ontwikkelen, open stellen voor het nieuwe

Getal 5 Master Getallen, Dubbele-Getallen

Getal 5

De meeste mensen die onder het getal 5 vallen, spreiden vrijheid in gedachten, woord en daad ten toon. De 5 is veelzijdig, veranderlijk en progressief, hij heeft aanpassingsvermogen en begrip voor anderen. Hij is avontuurlijk, weetgierig en beschikt over mensenkennis. Is dol op reizen en wil het leven in volheid genieten.

Houdt van gezelligheid en mensen om je heen, vooral als het om het andere geslacht gaat. Hij bezit een heldere geest en is erg vriendelijk in de omgang; weet alles om zich heen te verjongen en nieuw leven in te blazen en kan op onopvallende wijze de mensen naar zijn hand zetten.

In negatieve zin heeft het getal 5 gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel, is zorgeloos en geeft net te veel aan zichzelf toe. Het is onnadenkend, inconsequent en geneigd alles tot ‘morgen’ uit te stellen. Hij getuigd tevens van slecht smaak. Indien de negatieve 5 zich laat gaan, dan vervalt hij tot perversiteit en vertoont vreemde seksuele neigingen, en raakt aan de drank verslaafd of verslaafd aan drugs. Ook te veel eten komt dan dikwijls voor. Het getal 5 dient eigenschappen als geduld en trouw te ontwikkelen, zorg dat je een doel in je leven hebt.

Te leren: Zich een doel stellen, geduld en trouw ontwikkelen.

Getal 6 Master Getallen, Dubbele-Getallen

Getal 6 

Deze energie duidt op liefde, het getal 6 zou men de kosmische vader of moeder kunnen noemen, liefdevol, zorgzaam, begrijpend, vol medeleven en hartelijkheid. Iemand die zeer huiselijk is en die allen die hij tegenkomt, wel zou willen bemoederen. Wenst in harmonie te leven en streeft naar stabiliteit, standvastigheid en rechtvaardigheid.

Kan een huismus zijn en is een geboren raadsman die er altijd op uit is het peil te verhogen. De 6 is idealistisch, gewetensvol, toegewijd en evenwichtig. Heeft de behoefte anderen te dienen, maar moet ervoor oppassen zijn diensten niet op te dringen of ongevraagd aan te bieden.

Een negatieve 6 kan vol angst complexen zitten en ontzettend piekeren, heeft de neiging een bemoeial te worden. Kan bekrompen, afhankelijk en veel te behoudend zijn. Heeft er moeite meer iets af te staan, altijd het gevoel dat men hem daar min of meer toe gedwongen heeft. Kan cynisch zijn, egoïstisch, wantrouwig, een huis tiran, jaloers en vol misplaatst medelijden waar niemand iets aan heeft. Het getal 6 moet zich ervoor behoeden een te grote bezitsdrang ten toon te spreiden. Je moet leren te zien wanneer het beter is de ander met rust te laten, zodat hij leert voor zichzelf op te komen.

Te leren: Inzien om anderen met rust te laten

Getal 7 Master Getallen, Dubbele-Getallen

Getal 7

Deze energie duidt op filosofie, overpeinzingen, spiritualiteit of discussie, en bovendien isolement, studie en wijsheid. De 7 is de ware geestelijke vorst die aan zelfbespiegeling doet en die dol is op technische bijzonderheden en wetenschappelijk onderzoek, geïnteresseerd in de feiten. De 7 staat ook voor innerlijke wijsheid en leiding geven en daarmee ben je spiritueel, intuïtief en over het algemeen vol geloof en vertrouwen.

Houdt van stilte en rust om zich heen, kan denken over alles wat belangrijk is voor hem en bij activiteiten let hij in de eerste plaats op kwaliteit. Is evenwichtig en beschaafd, beschikt over wijsheid en streeft naar perfectie. Het ‘laatste woord’ kan men bijna altijd van een 7 verwachten, dikwijls een expert op het terrein van zaken waarover hij praat. Bovendien is hij edelmoedig en sensitief, kan bijzonder goed geheimen bewaren.

In negatieve zin is de 7 zwaarmoedig, ontoeschietelijk, sarcastisch, sceptisch, verward en verlegen, nerveus en bedrieglijk, het ontbreekt aan vertrouwen. Kan een dief worden en aan de drank raken. De 7 moet er tevens voor waken dat zij zich niet te veel terugtrekken en een kluizenaar worden. Hoewel hij er de voorkeur aan geeft alleen te zijn, moet je er wel voor zorgen om je dan niet eenzaam te gaan voelen. Je moet trachten anderen beter te begrijpen en jezelf losmaken van je angsten en depressies.

Te leren: Anderen leren begrijpen, losmaken van angst en depressie.

Getal 8 Master Getallen, Dubbele-Getallen

Getal 8

Deze energie duidt op geld dat binnenkomt of eruit gaat en de bijbehorende problemen. Dit is nog steeds de macht of, indien de zaken slecht gaan, een verlenging van jouw negatieve verleden. Het getal 8 vertegenwoordigd de kracht op materieel niveau en daarmee succes op dit terrein. Dit succes komt tot stand via een goed vermogen tot oordelen, de nodige gaven en talenten om de dingen in praktijk te brengen, tactvol en doelgericht.

De 8 toont ons materiële vrijheid, natuurlijk gezag, leiderscapaciteiten, praktische zin, onderscheidingsvermogen, zelfvertrouwen en beheersing, diplomatieke gaven en absolute betrouwbaarheid. Is beleefd en intelligent en heeft uitstekend onderscheid vermogen maakt hem tot een ideale criticus. De 8 komt het best tot zijn recht in de geld en zakenwereld.

Een negatieve 8 kan heel hard zijn, materialistisch en verdraagzaam. Hij is een intrigant en een machtswellusteling. Kan onder spanningen te lijden hebben en aan het piekeren gaan, is zorgeloos, geen onderscheidingsvermogen en verspilt zijn krachten. Wenst onder alle omstandigheden erkend te worden, in het ergste geval is hij wreed, gewetenloos en tiranniek. Het getal 8 moet leren verdraagzaam en eerlijk te zijn en ervoor oppassen al te materialistisch te worden.

Te leren: Verdraagzaam en eerlijkheid, niet te materialistisch worden.

Getal 9 Master Getallen, Dubbele-Getallen

Getal 9 

Negen is het enige getal waarvan rekenkundige bewerkingen telkens weer tot negen kunnen worden herleid en in die zin een cijfer van de eeuwigheid is. Voorbeeld: 9+9=18 1+8=9 en 3×9=27 2+7=9 enz.

Deze energie duidt op het einde en de ontknoping, verlies en winst, en altijd op emoties. Het getal 9 is er om liefde te leren verspreiden op universeel niveau. Dit is helemaal niet zo onmogelijk als het misschien lijkt en zeker niet voor de 9. In vele gevallen wijst het getal 9 erop dat de andere cijfers reeds zijn doorgewerkt. Aangezien 9 een samenstelling is van de andere getallen, beschouwen we dit cijfer als het getal van de vervolmaking.

Van nature is de 9 barmhartig en menslievend, bewijst zijn diensten volkomen onzelfzuchtig. Is spiritueel, romantisch, gevoelig en beschikt over magnetische aantrekkingskracht, intuïtie en verantwoordelijkheidsgevoel. Werkt efficiënt, is zeer coöperatief, creatief en onafhankelijk.

Kent de diepere betekenis van het woord vrijheid en daarmee de waarde van tucht en beheersing, heeft vele artistieke gaven en een brede kijk op de wereld en het leven. Zijn opdracht is eerst aan anderen te denken en dan pas aan jezelf, doet hij zit, dan zullen gezondheid, welstand en liefde voor hem een deel zijn.

Negatieve kanten van de 9 zijn sentimentaliteit, gebrek aan praktisch inzicht, dagdromen, egocentriciteit, overgevoeligheid, wispelturigheid, verbittering, immoreel gedrag, vulgariteit, tactloos, koud en een onverschillig egoïstisch karakter. De 9 heeft dringend behoefte aan evenwicht, hij moet zijn gevoelens leren beheersen en zich een duidelijk doel stellen, iets wat van nature niet in zijn aard ligt.

Te leren: Denk eerst samen aan anderen, evenwichtig worden, gevoelens beheersen, een duidelijk doel stellen.